header
line
     
  ESTRADA REPUBLIKE SRPSKE „ERS“ JE DOBROVOLJNO, NEPROFITNO STRUKOVNO UDRUŽENJE U KULTURI U KOJE SE UČLANJUJU MUZIČARI, ESTRADNI IZVOĐAČI, TE DRUGI MUZIČKI I ESTRADNO-SCENSKI RADNICI KOJI NALAZE SVOJ INTERES U DJELOVANJU "ERS"-a.  

line

photo
licence
aktuelnosti
galerija

Licenciranjefacebook facebook

Verfikovanje estradnog svojstva je obavezano za sve estradne izvođače koji se bave estradnim radom.
Stručni ispit je obavezan za sve estradne izvođače bez formalnog muzičkog obrazovanja.
Praktičnog i Teoretskog dijela ispita oslobođeni su kandidati sa diplomom muzičkog izvođača, u koliko žele steći estradno svojstvo  isključivo za  instrument na kojem su diplomirali. Oni podnose Zahtjev za verifikaciju estradnog svojstva.
Teoretskog dijela ispita oslobođeni su svi kandidati sa formalnim muzičkim obrazovanjem. Vidi - adobe Pravilnik...

Kandidat za priznavanje estradnog svojstva, postupa na sledeći način:
1. Podnosi zahtjev za priznavanje estradnog svojstva - adobe ЕRS zahtjev za priznavanje estradnog svojstva;
2. Podnosi prijavu za ispit - adobe
ЕRS prijava za stručni ispit;
3. Podnosi u prilogu slijedeće dokumente:
- 2 fotografije (ne starije od 6 mjeseci);
- umjetničku biografiju - adobe ЕRS biografija;
- staru licencu ukoliko je ima, (ovjerena kopija),
- uvjerenje o državljanstvu, (ovjerena kopija);
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, (ovjerena kopija);
- dokaz o iskustvu u estradnoj djelatnosti;
- dokaz o osvojenim priznanjima;
- kopiju lične karte;
- uplatnica - 60 KM stručni ispit.

Napominjemo da se nepotpuni zahtjevi za licenciranje neće uzeti na razmatranje.

Član Udruženja, na osnovu pokazanog znanja i ispunjenih uslova, stiče A, B, C, D, E ili F kategoriju.
Kategorije A, B i C su kategorije estradnog umjetnika.
Kategorije D i E su kategorije estradnog radnika.
Kategorija F je privremena i vremenski uslovljena.

Svojstvo estradnog radnika, estradnog umjetnika, vrhunskog estradnog umjetnika na prijedlog visoko stručne komisije Udruženja, stiče se danom donošenja Rješenja nadležnog organa Udruženja estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske.

 

PRODUŽENJE - OBNOVA LICENCE

Redovno produženje estradnog statusa vrši se istekom od tri godine.

Kandidat zainteresovan za produženje estradnog svojstva, postupa na sledeći način:
1. Podnosi zahtjev za produženje ili izmjenu estradnog svojstva - adobe ЕRS zahtjev za produženje estradnog svojstva ili adobe ЕRS zahtjev za vanrednu promjenu estradnog svojstva i kategorije;
2. Podnosi u prilogu slijedeće dokumente:
- uvjerenje o državljanstvu, (ovjerena kopija);
- dokaz o bavljenju estradnom djelatnošću, (ugovori);
- dokaz o osvojenim priznanjima u zemlji i inostranstvu, (neoba-vezno);
- dvije fotografije, (ne starije od 6 mjeseci),
- kopija lične karte;
- uplatnica - članarina  75 KM.

Zahtjev za redovnu obnovu estradnog statusa pokreće se 90 dana prije isteka važenja licence.

Član Udruženja može i prije isteka predviđenog roka od tri godine podnijeti zahtjev za prijevremenu promjenu estradnog svojstva i estradne kategorije i ocjenu sposobnosti, ukoliko smatra da je u međuvremenu došlo do kvalitetnog pomaka u njegovim interpretativnim i izvođačkim sposobnostima, uz podnošenje dokaza o bavljenju estradnom djelatnosti, postignutim rezultatima, napredovanju kvaliteta i osvojenim priznanjima.

 

 

 

Оbrasci i ugovori za preuzimanje

adobe - ЕRS Pristupnica

adobe - ЕRS zahtjev za učlanjenje i člansku kartu

adobe - ЕRS zahtjev za priznavanje estradnog svojstva

adobe - ЕRS zahtjev za produženje estradnog svojstva

adobe - ЕRS zahtjev za promjenu estradnog svojstva i kategorije

adobe - ЕRS zahtjev za mišljenje о organizovanju zabavno-estradnog programa

adobe - ЕRS prijava za stručni ispit

adobe - ЕRS biografija

adobe - ЕRS instrukcije za plaćanje

adobe - ЕRS Pravilnik o visini naknade za članstvo i cjenovnik usluga u ERS-u

adobe - ЕRS ugovor I-1

adobe - ЕRS ugovor I-2

adobe - ЕRS ugovor sa izvođačima

adobe - Kandidacioni list

adobe - Teorija pitanja

adobe - Teorija odgovori

Оbrasce možete odštampati i popuniti ručno ili izvršiti popunu na računaru i poslati na e-mail. Ukoliko nemate program za čitanje PDF dokumenata, možete ga preuzeti оvdje>>>.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аutorsko pravo© 2021 "Еstrada Republike Srpske". Sva prava zadržana. Dizajn: Žeka